All posts by Krishna Srikanth

నాడు – నేడు

గతంలో సంసారం ‘చీకట్లోనే’ జరిగేది, జీవితాలు వెలుగులో ఉండేవి, నేడు సంసారం వెలుగులోకి వచ్చి జీవితాలు చీకట్లో మగ్గుతున్నాయి, కప్పుకోవాల్సిన వాటిని చూపిస్తూ, చూపించాల్సిన అందమైన ముఖాన్ని కప్పేస్తున్నారు, నాడు కొందరే మందుకు, విందుకు, అలవాటు పడేవారు, నేడు కొందరే వీటికి దూరంగా ఉంటున్నారు, నాడు కష్టమొస్తే, కుటుంబ సభ్యులు ధైర్యం చెప్పేవారు, నేడు కుటుంబం కుటుంబాలే కష్టాల కడలికి బలోతున్నాయి, నాడు తినడానికి శ్రమించి సంపాదించే వాళ్ళం, నేడు తిన్నది అరగడానికి తిన్నగా శ్రమిస్తున్నాం, నాడు జబ్బు చేస్తే శక్తి కోసం పండ్లు, పాలు తాగేవాళ్ళం, నేడు అదే డబ్బుతో బిళ్ళలు కొని, జబ్బులు ‘కొని’ తెచ్చుకుంటున్నాం, గతంలో అందరూ హార్డవేర్ ఇంజనీర్లే!! అయినా మనసు సాప్ట్ గా ఉండేది, ఇప్పుడు అంతా ‘సాప్ట్ వేర్ ఇంజనీర్లే’ మనసు…

Read More »

నేను చిన్నతనం లో

నేను చిన్నతనం లో …… చేతులు షర్ట్ లోపల ఉంచి, నా ‘చేతులు పోయాయి’అనేవాడిని. 4 రంగుల్లో ఒక పెన్ ఉంటె, అన్ని బటన్స్ ఒకేసారి నొక్కేసేవాడిని ఏంజరుగుతుందో చూసేందుకు. భయపెట్టడానికి తలుపు చాటున నిల్చునే వాడిని, వచ్చేవారు ఎంతకీ రాకపోతే నేను విసుగెత్తి నెమ్మదిగా బయటికొచ్చేవాడిని !! నిద్రపోయినట్టు నటించేవాడిని,అమ్మ నాన్న ఎవరోఒకరు బెడ్ వరకు ఎత్హుకు తీసుకు వెళ్తారు కదా అని . బస్ /రైలులో వెళ్తుంటే , పైనున్న చందమామ మనల్ని follow అవుతున్నదని గుడ్డి నమ్మకం. ఎలక్ట్రికల్ Switch ని ఆన్/ ఆఫ్ కాకుండా మధ్యలో నిలబెట్టే ప్రయత్నం చెయ్యడం. రెండు వర్షపు చినుకులు ఒకదానివెంట ఒకటి కిటికీ కొననుండి జారితే ,అది ఒక పరుగు పందెం అనుకోవడం . నేను చాల జాగర్త…

Read More »

అందగాడివి “శివా”

నువ్వేమీ అందగాడివి కాదు నా కళ్ళకు! ఒంటికి సుగంధ లేపనాలు లేవు పులుముకునే బూడిద తప్ప! కట్టుకోను వస్త్రం లేదు చచ్చిన పులి చర్మం తప్ప! కేశాలకు ఒద్దికలేదు మర్రి ఊడల్ని పోలు జడలు తప్ప! మెడలో నగలే లేవు కఠిన పాషాణాలైన రుద్రాక్ష హారాలు తప్ప! పూమాలల అలంకరణే లేదు నిత్యం మెదిలే కాల సర్పాలు తప్ప! అరమూతలైన ఆ కళ్ళకు తోడు లలాటాన ఆ మూడో నేత్రమొకటి! ఒక చేత త్రిశూలం! మరో చేత కపాలం!! నిత్యం మరణ మృదంగ ధ్వనినాలపించే ఢమరుక ధారుడవై స్మశానాన సంచరించే నువ్వేపాటి అందగాడివి “శివా” నా కళ్ళకు! కానీ నా మనో నేత్రంతో చూస్తే – మా పాపలను భస్మరాసిగ పోసి నీ శరీరనికి లేపనంగా పూసుకుంటూ నీతో చివరికంటూ…

Read More »

Moodle mysql_full_unicode_support error

If you get the following error in moodle installation, change $CFG->dbcollation to utf8. Information Report mysql_full_unicode_support#File_format Your database has tables using Antelope as the file format. Full UTF-8 support in MySQL and MariaDB requires the Barracuda file format. Please convert the tables to the Barracuda file format. See the documentation Administration via command line for details of a tool for converting InnoDB tables to Barracuda. Check mysql_full_unicode_support#Large_prefix this test must pass For full support of UTF-8 both MySQL and MariaDB require you to change your…

Read More »

When you are bored

When you are bored just think about a few things like these….. 1. If poison expires, is it more poisonous or is it no longer poisonous? 2. Which letter is silent in the word “Scent,” the S or the C? 3. Do twins ever realize that one of them is unplanned? 4. Why is the letter W, in English, called double U? Shouldn’t it be called double V? 5. Maybe oxygen is slowly killing you and It just takes 75-100 years to fully work. 6.…

Read More »

శంభో

ఎక్మిలుతట్యుల్చకుత్స సమ్యచ్కుంచకుట్మెరుక్ద సించలసవర్మెజుక్కల్ కటాలె | కట వవ్రముంగ్రపొచ్చి కెసు మాటెసీలమెరుడుప్పాలావెచ్చకరాంబెడు || షట్జంగోరిబులుచె గడిసేరమారీపెబ్లెరుమెజు కారి సెంప | గిజ్వుణ్విసెన్వెరుసంబాడి జరిమెంబోసరంబెంజుకాట | 0

Read More »

Preliminary Interview questions

Last week, one of my colleague asked these questions in an interview. I had made a note of these while he was asking. Please give me quick introduction about yourself Tell me about your existing company and your role It is a good company, what is the reason for the change? Tell me your opinion to join our company Did you get a chance to see the job description? Have you done that kind of work before? If I ask you to come up with…

Read More »

Mounting EBS volume in EC2

Refer http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-using-volumes.html for detailed instructions. Create a volume in EBS screen Attach it to your desired EC2 instance From the command line issue the following commands lsblk – to know the device name sudo file -s /dev/xvdf  (if it says “data” thats good to go) sudo mkfs -t ext4 /dev/xvdf (format the new volume) sudo mkdir /my_data (new folder to mount into) sudo mount /dev/xvdf /my_data In case you have expanded the volume size to a bigger value, give the commands below (Refer http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-expand-volume.html?icmpid=docs_ec2_console) Note: After modifying…

Read More »

Setup codecommit on Windows

For detailed instructions see – http://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/setting-up-ssh-windows.html These are the main commands to give in Git console or Terminal. cd ~ ssh-keygen cd .ssh notepad codecommit_rsa.pub Copy the key and upload it to AWS IAM. Copy the SSH Key ID generated created and paste it in ~/.ssh/config file. The file content will be Host git-codecommit.*.amazonaws.com     User APKAXXXXXX     IdentityFile ~/.ssh/id_rsa Go back to terminal and give following commands ssh git-codecommit.us-east-2.amazonaws.com If you see a success message, you can continue with cloning repository. git clone…

Read More »