శంభో

ఎక్మిలుతట్యుల్చకుత్స సమ్యచ్కుంచకుట్మెరుక్ద సించలసవర్మెజుక్కల్ కటాలె |
కట వవ్రముంగ్రపొచ్చి కెసు మాటెసీలమెరుడుప్పాలావెచ్చకరాంబెడు ||

షట్జంగోరిబులుచె గడిసేరమారీపెబ్లెరుమెజు కారి సెంప |
గిజ్వుణ్విసెన్వెరుసంబాడి జరిమెంబోసరంబెంజుకాట |

error: Uh oh ...