హాయిగా.. తృప్తిగా..

హాయిగా.. తృప్తిగా,, కావలసినంత, , మితంగా,.. తిందాం,. after,. 60,.65..70. పోదాం… ఈకాస్త దానికి,. ఎందుకు..తపన??? రండి..frnds..చదువుదాం. కొర్రలు .. అరికలు అంటూ తిని .. 100 ఏళ్లు బతికితే ,. మనల్ని గుర్తుపట్టే మనిషి ఉండొద్దా… మనవాళ్లంతా 50…60 కే పోతే.. మనం మాత్రం ఉండి ఏం చేస్తాం ? ఎప్పటికప్పుడు.. update అయిపోయిన లోకంలో పక్క వాడిని పలకరించే సమయం లేక…. … బిజీ అయిపోయిన మనుషుల మధ్య … మన మొహం కూడా తెలియని ముని మనవలు మనవరాళ్ల మధ్య ఉండి ఏం చేయాలి ? బతికి ఉన్నా….. డబ్బు ఖర్చు… మనం సంపాదించలేని స్థితిలో … మనమీద అంత ఖర్చు పెట్టేది ఎవరంట ? మనమే మన్న టాటా…అంబానీలమా వేల కోట్లు ఉండి బతికినంత…

Read More »

Two Factor Authentication (2FA) with Google Authenticator & PHP – Tutorial

Note: This tutorial is an improvement over the article written by Rich Barrett on medium.com way back in Nov 2017 (see this link). However, there are some missing parts in that article that are necessary to complete the circle. This write-up tried to address those gaps. Introduction Google Authenticator is a token generator, that generates random and unique tokens for a validity of 30 seconds. Many web applications these days implement two-factor authentication in some form or the other. One of the popular methods is…

Read More »

Workplace rules for happy life

1. Trust no one but respect everyone. 2. What happens in office, remains in office. Never take office gossips to home and vice versa. 3. Enter office on time, leave on time. Your desktop is not helping to improve your health. 4. Never make Relationships in the work place. It will always backfire. 5. Expect nothing. If somebody helps, feel thankful. If not, you will learn to know things on your own. 6. Never rush for a position. If you get promoted, congrats. If not,…

Read More »

error: Uh oh ...