శంభో

ఎక్మిలుతట్యుల్చకుత్స సమ్యచ్కుంచకుట్మెరుక్ద సించలసవర్మెజుక్కల్ కటాలె | కట వవ్రముంగ్రపొచ్చి కెసు మాటెసీలమెరుడుప్పాలావెచ్చకరాంబెడు || షట్జంగోరిబులుచె గడిసేరమారీపెబ్లెరుమెజు కారి సెంప | గిజ్వుణ్విసెన్వెరుసంబాడి జరిమెంబోసరంబెంజుకాట |

Read More »

error: Uh oh ...