Brahmana Shakalu – బ్రాహ్మణ శాఖలు

బ్రాహ్మణులలో.. ద్రావిడ, వైదీక, నియోగి, వైష్ణవ, శివార్చక మొదలగు శాఖలు ఉన్నాయి
వాటి గురుంచి విపులంగా తెలుసుకుందాం..

ద్రావిడ బ్రాహ్మణ శాఖలు..
1) ప్రధమ శాఖ ద్రావిడ
2) ద్రావిడ
3) పేరూరు ద్రావిడ
4) పెద్ద ద్రావిడ
5) దిమిలి ద్రావిడ
6) ఆరామ ద్రావిడ
7) పుదూరు ద్రావిడ
8) కోనసీమ ద్రావిడ
9) ద్రావిడ వైష్ణవులు
10) తుమ్మగంటి ద్రావిడ
11) తుమ్మ ద్రావిడ

వైదీక బ్రాహ్మణ శాఖలు..
1) వెలనాటి వైదీక
2) వెలనాట్లు
3) వెలనాటి పూజారులు
4) వెలనాటి అర్చకులు
5)కాసలనాటి వైదీక
6)కాసలనాట్లు
7)ములకినాట్లు
8) ములకినాటి వైదీక
9) తెలగాణ్యులు
10) వేగనాట్లు
11) వేగనాటి వైదీక
12) ప్రధమ శాఖ వైదీక
13) కరణకమ్మ వైదీక

నియోగి బ్రాహ్మణ శాఖలు..
1) ప్రధమ శాఖ నియోగి
2) ఆరువేల నియోగి
3) నందవరీక నియోగి
4)లింగధారి నియోగి
5)ఉంత్కఖ గౌడ నియోగి
6)ఆరాధ్య నియోగి
7) అద్వైత నియోగి
8) నియోగి వైష్ణవులు
9)పాకనాటి నియోగి
10) ప్రాజ్ఞాటి నియోగి
11) పొంగినాడు నియోగి
12) నియోగి ఆది శైవులు
13) యజ్ఞవల్క్య నియోగి
14) ఆరాధ్యులు
15) వేమనారాధ్యులు
16) తెలగాణ్యు నియోగి
17) కరణకమ్మ నియోగి
18) బడగల కరణకమ్మ నియోగి
19) కరణాలు
20) శిష్ట కరణాలు

వైష్ణవ బ్రాహ్మణ శాఖలు..
1) శ్రీవైష్ణవులు
2) నంబులు
3)గోల్కొండ వ్యాపారులు
4)ఆచార్యులు
5)మర్ధ్యులు
6) వ్యాపారులు
7) కరణకమ్మ వ్యాపారులు
8)బడగల కరణకమ్మ
9)మెలిజేటి కరణకమ్మ
10)దారుకులు
11) యజ్ఞవల్క్యులు
12)యజుశ్యాఖీయులు
13) బడగ కన్నడలు
14) నంబూద్రి బ్రాహ్మలు
15) వైఖానసులు
16) మధ్వలు
17) కాణ్వులు
18)కాణ్వేయులు

శివార్చక బ్రాహ్మణ శాఖలు…
1)మహారాష్ట్ర చిత్సవనులు
2) లింగార్చకులు
3) ఆది శైవులు
4) శివార్చకులు
5)వీర శైవులు
6)మోనభార్గవ శైవులు
7)కాశ్యప శైవులు
8) శైవులు
9) ప్రధమ శాఖ శైవులు
10)రుద్ర శైవులు
11) పరమ శైవులు
12) శివ పూజారులుu
13) శైవ స్మార్తులు

ఈ విధంగా మొత్తం బ్రాహ్మణ ఉప శాఖలు 75 ఉన్నాయి…

error: Uh oh ...