ఆది శంకర జయంతి

హిందూ మత పరిరక్షణ కొరకు అవతరించిన సరళ సిద్ధాంతవేత్త ఆది శంకరాచార్యులు. ఆది శంకరులు, సాక్షాత్తు శివుని అవతారమని నమ్మకం. నేడు ఆది శంకరాచార్యుల జయంతి. (శివుడు) స్వయంగా శంకరుల రూపంలో అవతరించారని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. జగద్గురు ఆది శంకరాచార్య క్రీ.పూ.509 (విభవ నామ సంవత్సరం) శంకరులు వైశాఖ శుద్ధ పంచమి తిథి రోజున కర్కాటక లగ్నమందు శివుడి జన్మనక్షత్రమైన ఆరుద్రలో సూర్యుడు, శని, గురుడు, కుజుడు ఉచ్చస్థితిలో ఉండగా కృష్ణ యజుర్వేద శాఖకు చెందిన నంబూద్రి బ్రాహ్మణ దంపతులైన ఆర్యమాంబ,శివగురులకు కేరళ లోని పూర్ణా నది ఒడ్డున ఉన్న కాలడిలో శంకరులు జన్మించారు. ఆయన తన రెండవ ఏటనే రాయడం, చదవడం l గ్రంథాలు చదివేవారు. ఆయన తండ్రి శంకరుల మూడవ ఏటనే చనిపోయారు. ఆయనకు ఐదవ…

Read More »

Suthivelu Nathora Dialogue by Ashok Vardhan in Tiktok – సుత్తివేలు .. నాతో రా ..

(Original video on Tiktok – https://tikytoky.com/profile/actorashok3/videos/6779828394189196545) ఇక్కడ పైన కింద అన్నివైపులా హాయిగా గాలి తగిలేలా సంచరించే ప్రాచీన ఆదిమ జాతికి చెందిన గ్రీన్ ఇండియన్స్ సంచరిస్తూ ఉంటారు. వారు అతి క్రూరులు. నేను అంతకుముందు వచ్చినప్పుడు నా దగ్గర కురుకురే పాకెట్ లాగేసుకున్నారు. ఒక్క ముక్క కూడా ఇవ్వలేదు. తిండిపోతు నా కొడుకులు. సుత్తివేలు నాతో రా. మన ప్రాయాణం అటు సాగిద్దాం. (నువ్వు పదరా) ఆఁ.. అదేమిటి అలా ఉంది. నాకు 350 కిలోమీటర్ల దూరం లో ఒక కొండముచ్చు కనిపిస్తోంది. అది అచ్చు మా కెమేరామేన్ సుత్తివేలులా ఉంది. నాకు తెలిసి బహుశ అది తనకు దగ్గర బంధువు కావచ్చేమో. హహహహ. సుత్తివేలు ఇటురా… అహ్.. నేను సరిగ్గా దిగకపోతే నాకు ఎక్కడో ఏదో…

Read More »

Failed to establish connection to the server. Kindly restart the Emsigner

Error: Failed to establish connection to the server. Kindly restart the Emsigner This error occurs when your browser is unable to connect to the emsigner server. In such a case, follow these steps. Put the DSC into the USB slot Start emSignerGSTN as administrator Run the CMD as administrator and give this command netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=1645 listenaddress=127.0.0.1 connectport=1585 connectaddress=127.0.0.1 Open https://127.0.0.1:1585 URL in the browser and check that you have received empty response Go to the GST portal and prepare your returns…

Read More »

error: Uh oh ...