సుత్తి – Jandhyala memories

సుత్తి అనే పదం కలియుగంలోనిది కాదమ్మ, త్రేతాయుగం నాటిది “తమ్ముడా భరతా! పిత్రువాక్య పరిపాలనా దక్షుడైన ఓ పుత్రుడిగా, సత్యశీలత గల ఒక వ్యక్తిగా, ఆడిన మాట తప్పని ఒక మనిషిగా, జాతికి నీతి నేర్పవలసిన బాధ్యతగల ఓ పురాణ పురుషుడిగా, ప్రజల శ్రేయస్సుని వాంచించే ఓ రాజకుమారునిగా, నాన్న గారి మాట నేను జవదాటలేను తమ్ముడు, రాజ్యానికి రాను, రాజ్యానికి రాలేనూ” అని రాముడు అంటే “అన్నయ్యా! నేను రాను అని ఒక్క మాట చెబితే చాలదా, దీనికి అంత సుత్తి ఎందుకు” అన్నాడు – Naalugu sthambaalaata movie

Read More »

Approaching 70-480 – Actual exam experience

Finally after a lot of unguided self preparation, self tests and other stuff, today I passed 70-480 exam in first attempt. Guess the score… 700. Yes the minimum passing score. Just passed. Reason.. incomplete preparation due to other responsibilities of life. Now I am writing the exam experience. I had scheduled exam today at 10.00 am. initial welcome procedures took around 10 minutes. Then I was shown a machine to start exam. First screen shows two buttons, one for actual exam and one for tutorial.…

Read More »

Choosing colors for your website

[Copy pasted from Zing Design blog post] Here are some colors and the values they represent: Red – heat, passion and excitement. Orange – warmth and vitality. Yellow – optimism and creativity. Green – serenity and health. Blue – security, truth and stability. Purple – spirituality, intelligence and wealth. Pink – youthful intensity. Brown – class and durability. Black – power and drama. White – clean and simple.

Read More »

A Management Lesson

[Copy-pasted from https://www.facebook.com/beingindianchannel] Management Lesson : One night when the whole world was sleeping, a thief broke into the house of a washer man. The washer man was fast asleep but the donkey and the dog were awake. The dog decided not to bark since the master did not take good care of him and wanted to teach him a lesson. The donkey got worried and said to the dog that if he doesn’t bark, the donkey will have to do something himself. The dog did…

Read More »

error: Uh oh ...