All posts by Krishna Srikanth

శంభో

ఎక్మిలుతట్యుల్చకుత్స సమ్యచ్కుంచకుట్మెరుక్ద సించలసవర్మెజుక్కల్ కటాలె | కట వవ్రముంగ్రపొచ్చి కెసు మాటెసీలమెరుడుప్పాలావెచ్చకరాంబెడు || షట్జంగోరిబులుచె గడిసేరమారీపెబ్లెరుమెజు కారి సెంప | గిజ్వుణ్విసెన్వెరుసంబాడి జరిమెంబోసరంబెంజుకాట | 0

Read More »

Preliminary Interview questions

Last week, one of my colleague asked these questions in an interview. I had made a note of these while he was asking. Please give me quick introduction about yourself Tell me about your existing company and your role It is a good company, what is the reason for the change? Tell me your opinion to join our company Did you get a chance to see the job description? Have you done that kind of work before? If I ask you to come up with…

Read More »

Mounting EBS volume in EC2

Refer http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-using-volumes.html for detailed instructions. Create a volume in EBS screen Attach it to your desired EC2 instance From the command line issue the following commands lsblk – to know the device name sudo file -s /dev/xvdf  (if it says “data” thats good to go) sudo mkfs -t ext4 /dev/xvdf (format the new volume) sudo mkdir /my_data (new folder to mount into) sudo mount /dev/xvdf /my_data In case you have expanded the volume size to a bigger value, give the commands below (Refer http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-expand-volume.html?icmpid=docs_ec2_console) Note: After modifying…

Read More »

Setup codecommit on Windows

For detailed instructions see – http://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/setting-up-ssh-windows.html These are the main commands to give in Git console or Terminal. cd ~ ssh-keygen cd .ssh notepad codecommit_rsa.pub Copy the key and upload it to AWS IAM. Copy the SSH Key ID generated created and paste it in ~/.ssh/config file. The file content will be Host git-codecommit.*.amazonaws.com     User APKAXXXXXX     IdentityFile ~/.ssh/id_rsa Go back to terminal and give following commands ssh git-codecommit.us-east-2.amazonaws.com If you see a success message, you can continue with cloning repository. git clone…

Read More »

Letsencrypt error – Server only speaks HTTP, not TLS

If you have encountered following error, Domain: xxx.xxx.com Type: malformed Detail: Failed to connect to xxx:443 for tls-sni-01 challenge: Server only speaks HTTP, not TLS Make sure you have following lines in your Apache virtual host conf file SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf 1+

Read More »

Why you need గురువు?

డబ్బు, పేరు, పదవులు ఇవన్నీ అర్థాలు మాత్రమే.. పరమార్థాన్ని చేరుకోవగురువుడమే జీవన గమ్యం.. దానిని చేర్చగలిగేవాడు ‘గురువు’ మాత్రమే అని చెప్పే కధ ఇది. ఓసారి చదవండి. ఓ మహానగరంలో ఓ గురువుగారు తన వద్దకు వచ్చేవారికి ఆధ్మాత్మిక శిక్షణ ఇస్తూ.. ధర్మప్రబోధం చేస్తుండేవారు. మహాసంపన్నుడొకడు ఈ గురువుగారి దగ్గరకు వచ్చి “ అసలు గురువు అవసరమా? గురువు లేకుంటే వచ్చిన నష్టమేమిటి?” అని ప్రశ్నించాడు. గురువుగారు నవ్వుకుని , మీరేం చేస్తుంటారని అడిగారు. నాకు అతిపెద్ద సూపర్ బజార్ ఉంది అని సమాధానమిచ్చాడు సంపన్నుడు. అయితే! ఒకసారి మీ సూపర్ బజార్ కు నన్ను తీసుకువెళ్లండని గురువుగారు అడిగారు. ఇద్దరూ కలిసి సూపర్ బజార్ కు వెళ్లారు. ఆ రోజు సెలవు కావడంతో నిర్మానుష్యంగా ఉంది. ఏడంతస్థుల పెద్ద…

Read More »

Install Apache PHP and MySQL on macOS Sierra

Note:This is for fresh installations. Refer https://getgrav.org/blog/macos-sierra-apache-multiple-php-versions for more details /usr/bin/ruby -e “$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)” brew tap homebrew/homebrew-php brew tap homebrew/dupes brew tap homebrew/versions brew tap homebrew/php sudo apachectl stop sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/org.apache.httpd.plist 2>/dev/null brew install httpd24 –with-privileged-ports –with-http2 brew install homebrew/apache/httpd24 –with-privileged-ports –with-http2 sudo cp -v /usr/local/Cellar/httpd24/2.4.25/homebrew.mxcl.httpd24.plist /Library/LaunchDaemons sudo chown -v root:wheel /Library/LaunchDaemons/homebrew.mxcl.httpd24.plist sudo chmod -v 644 /Library/LaunchDaemons/homebrew.mxcl.httpd24.plist sudo launchctl load /Library/LaunchDaemons/homebrew.mxcl.httpd24.plist brew install php71 –with-httpd24 sudo nano /usr/local/etc/apache2/2.4/httpd.conf <FilesMatch \.php$> SetHandler application/x-httpd-php </FilesMatch> brew services start homebrew/php/php71 sudo apachectl -k restart nano…

Read More »

Funny year-end self-appraisal remarks

(KPA – Key process area) KPA: Effective Status reporting to Project Manager Remarks: The effectiveness of a work starts with the effective analysis of a work given and I succeeded in it. KPA: # of bugs encountered per deliverable Remarks: Failures are stepping stones for success. Yes I do get an error while testing. No can be perfect right. KPA: Development Ownership (Having job clarity, dedication & proactiveness) Remarks: Being in Induction Days and further i.e while organising the events & expalining the code to…

Read More »

Common WordPress estimations

Full Article is available at – https://wpshout.com/long-building-wordpress-site-take/ SOME COMMON WORDPRESS TASKS This list contains a number of individual tasks that I commonly perform in my work on client sites. These feel like the average time I spend fully committed to a given task, although most tasks can grow unpredictably in complexity if something unusual crops up. Log in and update WordPress: 2 minutes Install a plugin/solve a problem that revolves around a plugin install (e.g. Akismet for comment spam): 5 minutes Set up a domain-specific email…

Read More »

error: Really ??